Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02
шифрли илмий кенгаш таркибидаги

ИЛМИЙ СЕМИНАР АЪЗОЛАРИ ХАКИДА
МАЪЛУМОТ

Семинар № 4
Ихтисослик:

01.02.05 – Суюклик ва газ механикаси (физика-математика фанлари бўйича)  

Ф.И.Ш.

Тугилган
йили

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони

Ихтисос-лик шифри

1.

Хўжаев Исматулла Кўшаевич
(раис)

1951

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик муста?камлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

01.02.05

2.

Хўжаёров Бахтиёр Хужаёрович
(раис ўринбосари)

1951

Самарканд давлат университети ?ошидаги Минтакавий тадкикотлар маркази директори, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

3.

Эшов Араббой  Турабович
(илмий котиб)

1956

Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05

4.

Бозоров Орифжон Шодиевич

1963

Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат институти, проректор, физика-математика фанлари номзоди

01.02.05

5.

Шокиров Анвар Одилович

1940

Тошкент давлат техника университети, профессор, техника фанлари доктори, катта илмий ходим

 

01.02.05

6.

Хамидов Ахмаджон Абдуллаевич

1937

ЎзМУ, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

7.

Акилов Жахон

1938

Самарканд Давлат архитектура ва курилиш институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор

01.02.05

8.

Худойкулов Совет Ишанкулович

1949

Тошкент ирригация ва мелиорация институти кошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадкикот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент

01.02.05

9.

Файзуллаева Феруза Джаруллаевна

1950

Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05

10.

Орифжонов Ойбек Мухамеджанович

1959

Тошкент ирригация ва мелиорация институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор

01.02.05

11.

Маликов Зафар Маматкулович

1962

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаккамлиги институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди

01.02.05

12.

Махмудов Эрназар Жумаевич

1944

Тошкент ирригация ва мелиорация институти кошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадкикот институти, директор, техника фанлари доктори, профессор

01.02.05

13.

Хусанов Ихмат Нигматович

1948

ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаккамлиги институти, катта илмий ходим

01.02.05

14.

Ходжаев Январжон Жахангирович

1957

ЎзР Давлат фан ва технологияларни ривожлантириш-ни мувофиклаштириш кўмитаси, бўлим бошлиги,
физика-математика фанлари доктори

01.02.05

15.

Нигмонходжаев Саидумар

1941

 Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05

16.

Зокиров Аскар

1956

ЎзМУ, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05

17.

Каюмов Шукур Каюмович

1945

Тошкент давлат техника университети, доцент, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05

18.

Наврузов Куролбой

1946

Ургенч давлат университети, маркетинг хизмат бўлим бошлиги, ф.м.ф.д., профессор

01.02.05

19.

Нурматов Усан Доурович

1960

Тошкент давлат техника университети, доцент, техника фанлари номзоди, доцент

01.02.05

20.

Касимов Шухрат Абдусаматович

1957

Тошкент темир йўл мухандислар институти доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент

01.02.05