Space Research Institute
Тошкент давлат техника университети ва
Ўзбекистон Миллий университети

хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FM.02.02 шифрли

ИЛМИЙ КЕНГАШ

 Меню

Умумий маьлумотлар
Норматив-хукукий хужжатлар
Янгиликлар
Илмий семинарлар
Диссертация иши бўйича якуний карор
Диссертация химояси тўгрисида маълумот

Фукаролар мурожаатлари
 Ихтисосликлар

01.02.04-Деформацияланувчан каттик жисм механикаси (Физика-математика фанлари буйича)
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

01.02.05-Суюклик ва газ механикаси (Физика-математика фанлари буйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.01-Машинасозликда материалшунослик (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

05.02.02-Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинасозлик ва машина деталлари (Техника фанлари бўйича) 
- Семинар аъзолари
- Комиссия таркиби
- Етакчи ташкилотлар
- Малакавий имтихон дастури

Тошкент давлат техника  университети ва Ўзбекистон Миллий университети хузурида фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013. T/FМ.02.02 шифрли Илмий Кенгашда эълон килингин

АВТОРЕФЕРАТЛАР МАТНИ

1. Индиаминов Равшан Шукурович

ОРТОТРОП ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИКНИ ХИСОБГА ОЛГАН ХОЛДА ТОК ТАШУВЧИ АЙЛАНМА КОБИК МАГНИТО-ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.

Химояга эълон матни билан танишиш.

ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ БИЛАН ТАНИШИШ.

2 . Султанов Тахиржон Закировичнинг

"Иншоотнинг фазовий ва чизи?сиз деформацияланишини ?исобга олган ?олда грунтли тў?онларнинг муста?камлик ишончлилигини ба?олаш назарияси ва усуллари"

Авторреферат матни билан танишиш.

 

3. Абиров Рустам Абдуллаевич

«Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини хисобга олган холда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш»

Автореферат матни билан танишиш.